PROPOZICE PDY 2019_2020

Propozice Poděbradského poháru
čl. I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Historie a charakter turnaje
Hokejový Poděbradský pohár vznikl v roce 2001 současně s obnovením provozu ZS v Poděbradech ve velmi skromných podmínkách. Postupem času nabýval na síle a získal si poměrně vysoký kredit jak mezi účastníky, tak ve veřejnosti. Stal se tak
dobrou regionální propagací Poděbrad nejen po stránce sportovní, ale i společenské. Jako komerčně nejvýznamnější „zákazník“ městského stadionu dlouhodobě spoluvytváří i dobré podmínky pro rozvoj zejména mládežnického hokeje výkonnostního.
2. Pořadatel, řídící orgán soutěže (ROS) a dovolací orgán
Pořadatelem celého turnaje i jednotlivých utkání je Miroslav Novotný a Roman Havlík. Řídícím orgánem (ROS) je pohárová komise (PK), jež kumuluje činnost komisí sportovně technické a disciplinární.
Složení PK: Roman Havlík – zajišťuje administrativu, výsledky, administraci webových stránek www.zimpdy.cz členové: (předseda) Miroslav Novotný zajištující rozpisy rozhodčích
a další členové: ………………
. Dovolacím orgánem je odvolací komise (OK).
Složení OK: předseda: Miroslav Novotný členové: ……………………
Termíny jednání PK: v případě potřeby. Nebo po dohodě členů komise.
čl. II.
SPECIFIKACE

3. Soutěž
Soutěž se řídí prioritně těmito Propozicemi, rozhodnutími PK, a pokud v nich není uvedeno jinak, pravidly a rády ČSLH.
Základní identifikací pro start a pro případnou konfrontaci jsou osobní data hráčce, uvedená na tiskopisu „soupiska/zápis o utkání“, ověřitelná platným průkazem totožnosti (OP, CP, RP) s aktuální fotografií. Účast není podmíněna ani omezena jakoukoli registrací v poháru. Je založena na důvěře a odpověděnosti každého hráče vůči svému mužstvu, které v případe uvedení
nesprávných údajů nebo jejich zamlčení zejména ve vztahu k omezení startu podle bodu 4 nese následky jako celek.
KP si vyhrazuje právo ověřit totožnost hráčů a jimi poskytované osobní údaje vlastní činností.
4. Omezení startu, výjimky a brankáři
Omezení startu – mužstvo muže mít na soupisce:
a) jednoho hokejistu jakékoli okresní soutěže organizované Okresním svazem ČSLH pokud je hrána bez registračních poukazu ČSLH (označen „O“)
b) bývalé výkonnostní hokejisty z věkových kategorií dorostu, junioru a mužů z krajských a vyšších soutěží ČSLH, případně obdobných zahraničních (označeni „V“)
po čekací bode, která činí
ba) 2 roky po ukončení činnosti v krajských soutěžích nebo po dovršení věku 40 let
bb) 3 let po ukončení činnosti v ligových soutěžích nebo po dovršení veku 45let
bc) 5 let po ukončení činnosti v extraligových soutěžích.
c) u bývalého výkonnostního hráčce v kategorii dorostu je čekací doba 1 rok.
d) konec se počítá od ukončení aktivní činnosti.
Jedná se o amatérskou soutěž. Start jakýkoliv registrovaných hráčů než je zde napsáno je zakázáno.
Výjimky
Brankáři: a) který nastoupí za jiné mužstvo, nesmí chytat proti mužstvu ve kterém je na soupisce.
b) je povolen start „brankářku z jiných soutěží a však nesmí být registrován
c) brankář muže být veden na soupiskách dvou mužstev (dvojí brankář), ovšem v takovém případě muže hrát výhradně na tomto postu.
5. Mužstvo
Mužstvo muže mít na soupisce maximálně 25 hráčů starších 18 let. U hráčů mladších 18 let je nutný písemný souhlas rodičů, odeslaný před soutěží předsedovi PK.
6.)Vedoucí mužstva
Vedoucí mužstva je „stavitelem“ soupisky mužstva, a pokud hráče bezpečně nezná nebo si neprověří „čistotu“ jeho startu, je v případě zjištění porušení podmínek startu takového hráčce spoluzodpovědný za následky pro celé mužstvo – viz cl. IV,
písm. b).
Je za své mužstvo jediným oprávněným reprezentantem pro komunikaci a jednání s ROS/PK.
7. Hráč
Minimální poct hráčů je 6+1. Při zranění jednoho hráčce se muže utkání dohrát v počtu 5+1. Hráč muže být veden na soupisce jen jednoho mužstva. Hráč hraje pouze za jedno mužstvo. Pokud za mužstvo nastoupí hráč, který již nastoupil v příslušné sezón před tím za jiný tým, vedení soutěže musí toto utkání kontumovat
ve prospěch neprovinivšího se mužstva! Neexistují výjimky. Hráč nesmí nastoupit za dva různé týmy! Hráči mužstva, které ukončí soutě, předčasně, mohou následně hrát za jakýkoliv jeden jiný tým bez omezení. V případě zamlčených, nepravdivých či jinak
nekorektních osobních údajů zejména ve vztahu k bodu 4 vystavuje postihu celé mužstvo. Je-li držitelem registračního poukazu ČSLH, je zodpovědný, resp. Nese následky i za jeho případné použití/zneužití v soutěžích ČSLH – viz čl. IV, písm. b).
8. Hrací systém
Hrací systém je řešen ve spolupráci s vedoucími zúčastněných mužstev. Pokud nedojde k dohodě, rozhodne PK. Je samostatnou přílohou těchto Propozic – viz níže.
9. Hrací termíny a rozpisy utkání
Termín začátku soutěže bude oznámen nejpozději v srpnu 2016. Hrací dny převážně: sobota, neděle.
Rozpisy utkání: 1. fáze: do 10. dne v kal. měsíci mužstva obdrží návrh rozpisu utkání na kal. měsíc následující. V případě potřeby se mohou vzájemně domluvit na eventuální změně/prohození utkání. V takovém případě všichni zainteresovaní tuto změnu
potvrdí zasláním e-mailu vedoucímu soutěže nejpozději do 15. dne v měsíci k provedení korekce. V případě nepotvrzení změny některým z dotčených mužstev v této lhůtě platí původní návrh.
Každé utkání, na které se nedostaví jeden z týmu, bude kontumováno. Cena ledu musí byt vždy zaplacena!!!!!!!!!!!!! Odklady jen v nejnutnějším případě.
Odhlášení zápasu nejdéle v pondělí do12:00 hodin. Tým, který odhlásí zápas později a nebude led odhlášen, zaplatí celý led, tedy obě hrací hodiny. Toto platí i v případě odchodu jednoho z týmu ze zápasu do konce druhé třetiny. Čekací doba na opožděný tým je 15 minut. Pokud se kapitáni nedohodnou jinak. Mužstvo uvedené
na rozpisu jako domácí obsadí střídačku první od budovy šaten. Bude li zápasu přidělen hrací termín jeho bezdůvodná kontumace je nepřípustná ( odmítnutí hraní s jiným týmem).
10. Hrací doba
Hrací doba je 3×20 minut čistého času, bez čekací doby. Úprava ledu vždy před utkáním a po první třetině. Pokud bude časová prodleva, nebude se led upravovat. Pokud se týmy dohodnou, že se led nebude dělat po první třetině, nebude se dělat už vůbec. Po ukončení úpravy se ihned bude hrát. Při zranění brankáře má mužstvo max. 12 minut na převlečení jiného hráčce. Pokud se kapitáni nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, je zápas kontumován v jeho neprospěch a mužstvo hradí celou částku za ledovou plochu, časomíru a rozhodčí.
Na utkání včetně rozbruslení je stanoven časový limit 2 hod. Po jeho uplynutí bude ukončeno i nedohrané utkání, a pokud byly odehrány alespoň 2 třetiny, výsledek je platný.
11. Bezpečnost
Každý hráč absolvuje soutěž. na vlastní nebezpečí a všichni účastníci soutěže jsou povinni dodržovat návštěvní řád zimního stadionu. Vybavení a výstroj hráčů musí odpovídat platným předpisům ČSLH. Mužstvo uvedené v rozpisu utkání jako
první je mužstvo „domácí“ a má povinnost na žádost rozhodčího přizpůsobit barvu svých dresu odlišně od soupeře. Pro zabezpečení základní zdravotní pomoci je k dispozici ošetřovna stadionu – klíč je u časomíry a u ledařů. V závažnějších případech je nutné přivolat RZS tel.: 155 nebo 112.
12. Automatické tresty
a) po druhém OT 10 min.: autostop na jedno nejbližší utkání
b) po OT 20 min.: autostop na jedno nejbližší utkání
v) po OT 25 min.: autostop na pět nejbližších utkání, pokud PK. nerozhodne jinak. OT udělené v základní části se přenášejí do nadstavby.

Na hráčské lavičce mohou být při utkání maximálně tři nehrající osoby (např. vedoucí, trenér, kustod). V případě potrestání takové osoby OT pro ni platí stejné následky jako pro hráče. Na lavičku je zakázán přístup osobám neuvedeným na
soupisce/zápisu o utkání.
13. Rozhodčí (RO) a pomocní rozhodčí (P RO)
Na každé utkání jsou delegováni nejméně 2 RO do „zápisu o utkání“ zapíší nebo nadiktují údaje, které pokládají za důležité (zejména výstižný popis důvodu u každého uděleného OT). RO je oprávněn kdykoli v průběhu utkání provést konfrontaci kteréhokoli hráče. Oba RO po utkání zápis podepíší a nechají jej potvrdit kapitány obou mužstev. P RO – časomíra: mimo obecných plní i další úkoly podle pokynu ROS.
14. Výsledky
Výsledky jsou zpracovávány elektronicky a zveřejňovány na www.zimpdy.cz, případně jsou zasílány e-mailem na kontaktní adresy mužstev.
15. Přestupkový řád.
a) Za kritiku rozhodčího se muže udělit trest od 2 minut až 2 + 10 minut osobní trest.
b) Za urážku nebo nadávky rozhodčímu se udělí trest do konce utkání. Hráč bude potrestán bud finanční pokutou 500,- Kč (při opakování 1000,- Kč) nebo 2 až 4
utkání stop dle vlastního výběru.
c) Za napadení, inzultaci, rozhodčího hráčem se hráč vyloučí do konce sezóny. Pokud se bude přestupek opakovat u stejného týmu, dostane tým výstrahu. Po dalším opakování muže být tým vyloučen ze soutěže.
16. Přestupní termín a měny na soupisce
Je povolen jeden závazný přestupní termín po 1. kole ( v polovině soutěže.). Nebo po dohodě vedoucích mužstev a pořadatelů. Přestup je kapitán týmu povinen ohlásit vedení soutěže. a rozhodčímu ihned, nejdéle však před prvním zápasem po
přestupu. Jednou vyřazený hráč však nemůže být opětovně dopsán na soupisku téhož mužstva. Při každé změně je nutno zaslat novou soupisku včetně dodatku – viz bod 17 b) e-mailem předsedovi PK.
17. Potřebné tiskopisy
a) „Souhlas rodičů“ u hráčů mladších 18. let
b) „Soupiska/Zápis o utkání“ + „dodatek“ o hokejové
činnosti/historii výkonnostních (O) nebo bývalých výkonnostních hráčů (V) – viz bod 4.
18. Turnajový tiskopis „soupiska/zápis o utkání“ + „dodatek“
Tyto dokumenty jsou základními dokumenty mužstva v soutěži. Na soupisce jsou uvedeni všichni hráči mužstva včetně. data narození, vedoucí mužstva, případně trenér. Ručně lze dopsat jen čísla dresu hráčů.
Statut hráčů: Kapitán je označen C, zástupce A, brankář G, hráč okresu O a bývalý výk. hráč vyšších soutěži V. Jméno hráče., který do utkání nenastoupí, je přeškrtnuto. Zápis o utkání se
soupiskami hráčů budou před zápasem u časoměřičů. Nebo přinese kapitán z kabiny. Zde také provedou vedoucí mužstev nebo pověřený osoby úpravy soupisek hráčů. Potřebný počet těchto tiskopisu si zajišťuje každé mužstvo na vlastní náklady.
V případě použití neoriginální soupisky/zápisu o utkání (oproti uložené v databázi), ručně psané soupisky apod., je utkání automaticky kontumováno v neprospěch provinivšího se mužstva.
V průběhu utkání tento tiskopis slouží výhradně k zápisům rozhodcích.
Soupisku/zápis o utkání včetně dodatku – viz bod 17 písm. b), případně tiskopis podle bodu 17 písm. a) je nutno zaslat předsedovi PK výhradně e-mailem nejpozději do 1 zápasu.
19. Přihlášení do soutěže.
Za přihlášku do soutěže. je považováno zaplacení startovného na schůzce dne bude upřesněno.
čl. III.
FINANČNÍ NÁLEŽITOSTI
20. Platba
Při prví schůzce zaplatí každý tým 50% částky za první kolo. První část doplatí nejdéle do konce druhého kola. Druhou část uhradí každý tým nejdéle do konce první části. Pokud některý tým nesplní tuto podmínku, bude ze soutěže. ihned vyloučen. Způsob platby si
dohodne vedoucí mužstva individuálně s pořadatelem.
21. Pronájem ledu na soutěžní utkání (2 hod)
Pronájem ledu činí 4200,-Kč. Platí obě mužstva napůl. Způsob platby si dohodne vedoucí mužstva individuálně s pořadatelem.
22. Odměna rozhodčím
Odměna rozhodčím činí 700,-Kč pro jednoho rozhodčího, Při dvouuch rozhodčích je odměna 450,-Kč na osobu.
Časoměřič 200,-Kč. Administrativní poplatek 100,-Kč. Obě mužstva platí napůl.
23. Platební podmínky
Platba za pronájem ledu, rozhodčí a časomíru v hotovosti odpovědné osobě oproti zjednodušenému daňovému dokladu, který je tato osoba vždy povinna vydat.
čl. IV.
POPLATKY, POSTIHY
a) odhlášení mužstva ze soutěže. po uzávěrce prohlášek: 2000,-Kč
b) zamlčené, nepravdivé či jinak nekorektní údaje k hráčům zejména ve vazbě na
bod 4, použití registračního poukazu hráče. v soutěži. ČSLH:
pokuta až 2000,-Kč, případně zpětná kontumace výsledku, případně vyloučení mužstva nebo hráče. ze soutěže. nebo kombinace těchto postihu
c) nedostavení se k utkání: náhrada za pronájem ledu (100%) + odměna rozhodčím (100%) + náhrada soupeři 300,-Kč
d) poplatek za podání námitky/protestu: 300,-Kč
e) nedostavení se pozvaného zástupce k jednání: 500,-Kč
f) v případě uznání námitky, protestu, odvolání nebo dovolání se poplatky podle písm. d) e) f) tohoto bodu vrací
g) odmítne li jeden s týmu utkání proti jinému týmu a požádá tudíž o kontumaci, zaplatí celé utkání tak jakoby se jednalo o nedostavení se k utkání.
i) ostatní postihy: individuálně podle povahy provinění.
Poplatky a postihy musí být uhrazeno nejdéle do začátku dalšího utkání.
24) Splatnost a platební podmínky:
Poplatky podle písm. d), e) a f) jsou splatné před projednáváním. Postihy podle písm. b), c), g) jsou splatné v hotovosti nejpozději do nejbližšího dalšího soutěžního utkání (výjimka: náhrada soupeři).
V případě včasného nezaplacení není další utkání dlužného mužstva sehráno, výsledek je kontumován v jeho neprospech a toto mužstvo je povinno uhradit další náhradu dle písm. c) za takto nesehrané utkání.
Platby za poplatky je možné předat v hotovosti odpovědné osobě oproti zjednodušenému daňovému dokladu, který je tato osoba vždy povinna vydat. čl. V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
ROS si v případech hodných zvláštního zřetele vyhrazuje právo úpravy Propozic i v průběhu turnaje.
Má se za to, že zaplacením zálohy a podepsáním smlouvy o účasti, přihlášená mužstva přijímají bez výhrad v těchto Propozicích uvedené podmínky turnaje.
Vítěz soutěže obdrží putovní pohár. Tento pohár mu bude propůjčen do ukončení dalšího ročníku soutěže.

Podepsáni R. Havlík a M. Novotný
pořadatelé soutěže